Take me out to the ballgame

Take me out to the ballgame

Regular price $ 74.99

18' x 24" raw 14ga steel.